al contingut a la navegació Informació de contacte

Reglaments i normatives

Ordenança reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua gas i electricitat

Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions instal·lacions i obres

Ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

Ordenança de control i tinença d'animals

Ordenança reguladora de l'impost de béns immobles

Reglament d'exclusió de l'obligació de presentar factura electrònica d'import inferior a 5000€

Ordenança reguladora sobre activitats econòmiques

Ordenança reguladora sobre vehicles tracció mecànica

Ordenança sobre transparència i administració electrònica

Ordenança reguladora del soroll i vibracions

Ordenança reguladora de les activitats ramaderes

Ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Document Actions