al contingut a la navegació Informació de contacte

APROVACIÓ INICIAL DE PLA D'ORDENACIÓ FORESTAL

DIJOUS 28 MARÇ 2024

ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL DE PLA D'ORDENACIÓ FORESTAL

El ple de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de febrer del 2024 va aprovar inicialment el projecte d’ordenació forestal del Bosc de Castellar 81 bis d’UP, Comunal d’Arfa i Fenés, Comunals del Pla de Sant Tirs, Comunal de La Parròquia i Comunal del Pla i La Parròquia.

Es sotmet a informació pública, pel període de 30 dies hàbils, mitjançant anunci inserits al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'edictes electrònic i a la pàgina web de l'Ajuntament, per tal que es puguin formular les reclamacions i al·legacions que es considerin oportunes. En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat definitivament.